Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist StefanaFemale/Romania Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 141 Deviations 611 Comments 3,141 Pageviews
×

Newest Deviations

Call me a villainess! (FanArt) by RedBowTheFox Call me a villainess! (FanArt) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 10 0 Better than you (Art trade) by RedBowTheFox Better than you (Art trade) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 9 4 Gifto by RedBowTheFox Gifto :iconredbowthefox:RedBowTheFox 11 0 Is this what humans call Halloween? (FanArt) by RedBowTheFox Is this what humans call Halloween? (FanArt) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 12 2 Angel lady (Pc) by RedBowTheFox Angel lady (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 11 6 FireFly (Ref) by RedBowTheFox FireFly (Ref) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 4 2 Lucky-patrick (Pc) by RedBowTheFox Lucky-patrick (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 7 2 My fav blue boi (Pc) by RedBowTheFox My fav blue boi (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 9 2 Fall is here by RedBowTheFox Fall is here :iconredbowthefox:RedBowTheFox 10 4 Haise(Pc) by RedBowTheFox Haise(Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 4 2 Kai(Pc) by RedBowTheFox Kai(Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 6 4 Deku (Pc) by RedBowTheFox Deku (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 8 2 Lumiere (Pc) by RedBowTheFox Lumiere (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 6 4 Boi (Pc) by RedBowTheFox Boi (Pc) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 5 7 Forest (ych) by RedBowTheFox Forest (ych) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 5 2 Ryan(ych) by RedBowTheFox Ryan(ych) :iconredbowthefox:RedBowTheFox 9 4

Favourites

//YOUR/COM// by SpacyGalaxy //YOUR/COM// :iconspacygalaxy:SpacyGalaxy 62 2 star by shgurr star :iconshgurr:shgurr 583 38 OH SHIT I BROKE M NECK by Sleepykinq OH SHIT I BROKE M NECK :iconsleepykinq:Sleepykinq 2,616 517 sorry I LOVE THE NEW HAIRCUT by solcii-chan sorry I LOVE THE NEW HAIRCUT :iconsolcii-chan:solcii-chan 110 13 Connie Short Hair by Piierogi Connie Short Hair :iconpiierogi:Piierogi 60 3 Dirkjake - What Now by ikimaru-art Dirkjake - What Now :iconikimaru-art:ikimaru-art 275 7 Sustuck: Karkat and John by ikimaru-art Sustuck: Karkat and John :iconikimaru-art:ikimaru-art 276 13 Night by YukiKpoper95 Night :iconyukikpoper95:YukiKpoper95 65 9 Eye coloring tutorial by pekou Eye coloring tutorial :iconpekou:pekou 1,734 19 [spoilers] by ufohouse [spoilers] :iconufohouse:ufohouse 278 18 screenshot redraw (spoilers) by ufohouse screenshot redraw (spoilers) :iconufohouse:ufohouse 296 19 Hilda Berg by Wazzaldorp Hilda Berg :iconwazzaldorp:Wazzaldorp 254 18 Vanilla sky (redone) by ukaine Vanilla sky (redone) :iconukaine:ukaine 491 20 WE IN A CAVE BOIS - Gift by TykitFleine WE IN A CAVE BOIS - Gift :icontykitfleine:TykitFleine 12 2 Pink Lion by ikimaru-art Pink Lion :iconikimaru-art:ikimaru-art 344 5 Fabulous Emo by YaBoiiiiii Fabulous Emo :iconyaboiiiiii:YaBoiiiiii 8 4

Journal History

Friends

Groups

deviantID

RedBowTheFox's Profile Picture
RedBowTheFox
Stefana
Artist | Hobbyist | Digital Art
Romania
Huh what can I say
How old are you?
14
Where do you live
Romania
What do you use for drawing?
Paint Tool Sai
What do you edit with?
Camtasia and Sony Vegas
Your goals?
Fuuhi SleepyKinq and Rossali<br

My best frienddo :icongreycypher: Mint Ice Cream FREEAVATAR by MellotheMarshmallow
Chec out these people: :icontykitfleine: Mint Ice Cream FREEAVATAR by MellotheMarshmallow :iconstarmations:
Goals: :iconfuuhii: Mint Ice Cream FREEAVATAR by MellotheMarshmallow :iconsleepykinq:
Interests

Donate

RedBowTheFox has started a donation pool!
110 / 529
I'm trying my best to get the Core so if you want help this poor potato :)))

You must be logged in to donate.
Stolen from yaboiiii
⚬R͟e͟a͟l͟ N͟a͟m͟e͟: Stefana
❥⚬A͟g͟e͟: over 1000
❥⚬R͟a͟c͟e͟: white
❥⚬N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟i͟t͟y: romanian
❥⚬R͟e͟l͟i͟g͟i͟o͟n͟: Christian
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟: Dec 25th
❥⚬Z͟o͟d͟i͟a͟c͟: Capricorn
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Ginger
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Brown
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?: no
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟?: no
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: I do

→ Dσ Yσυ. . .

❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟? : no
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: sometimes
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: no no pls
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: yes but I fail :))
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: nah,I suck
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: no no
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: I'm too lazy
❥⚬D͟a͟n͟c͟e͟?: no
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: sometimes?
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: no
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: no
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: never
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: i was about to set the kitchen on fire
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: fire again
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: no

→ Fανσяιтє . . .

❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: purple or grey
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: fox
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: Caroline
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?: can't choose honestly
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: i don't watch any
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?:  Steven Universe
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟?: Peridot from Steven Universe  :))
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: Fuuhi or Seel
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: Idk i like a lot of songs
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: adele?
❥⚬B͟a͟n͟d͟?: nah
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: not reading manga
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: i always forget their names
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟?: ew school
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: idk
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: spaghetti for life
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: tea
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟?: Yay

→ Rσмαи¢є~

❥⚬S͟e͟x͟u͟a͟l͟i͟t͟y͟?: straight I guess
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?: maybe
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: you ask me
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: no ,i'm a child
❥⚬D͟i͟v͟o͟r͟ce?: no no
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: idk tbh

→ Tнιѕ Oя Tнαт

❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: tea
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: none :))
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: idk who Percy is so Harry
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: chocolateee
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: both
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?: nah
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: laptop
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: jazz
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: headphones
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: CHAINA(jk NO)
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: Catttss meow
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: soda
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟?: hot topic
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: public
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: bacon
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: muffin
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: next episode

Comments


Add a Comment:
 
:iconiamtwitchtock:
iamtwitchtock Featured By Owner Nov 11, 2017  Hobbyist Traditional Artist
AAAAA I LOVE YOUR ART ITS GORGEOUS
Reply
:iconredbowthefox:
RedBowTheFox Featured By Owner Nov 11, 2017  Hobbyist Digital Artist
AAA THANK YOUU 🖤🖤🖤🖤
Reply
:iconiamtwitchtock:
iamtwitchtock Featured By Owner Nov 12, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Np :0
Reply
:iconyaboiiiiii:
YaBoiiiiii Featured By Owner Edited Oct 7, 2017  Hobbyist Filmographer
Yo, wanna art trade?
Reply
:iconredbowthefox:
RedBowTheFox Featured By Owner Oct 7, 2017  Hobbyist Digital Artist
Oml I owe you an art trade I'm sooo sorry I think I completely forgot about that one!You did your part but pitty little Red forgot to.I'll try and get it done how soon I can I swear!
Reply
:iconyaboiiiiii:
YaBoiiiiii Featured By Owner Oct 7, 2017  Hobbyist Filmographer
Lol I totally forgot about that
My part was so horrible Nuu  imma redo it
Reply
:iconredbowthefox:
RedBowTheFox Featured By Owner Oct 7, 2017  Hobbyist Digital Artist
I love it tho.But you can redo it if you feel like it ^^
Reply
:icontwlmusa:
TwlMusa Featured By Owner Sep 20, 2017
thanks for the watchhhh >u<
Reply
:iconredbowthefox:
RedBowTheFox Featured By Owner Sep 20, 2017  Hobbyist Digital Artist
Np ^^
Reply
:iconkanikazinx:
Kanikazinx Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Digital Artist
someone has a gift on you www.youtube.com/watch?v=Aybjbo…
Reply
Add a Comment: